Vinn 1År Gratis Trening

Få ferske artikler hver mandag!

Veien til dine mål

Få hjelp til å gjøre de SMARTE

Carina Carlsen
Personlig Trener
Carina er personlig trener og mental trener gjennom AFPT og RAW Performance. Gjennom lang erfaring og bred faglig kunnskap legger hun til rette for trening blant alle i befolkningen. Fokuset hennes ligger på mennesket gjennom å tilby både mental og fysisk trening.

Hva er mål?

“A journey of a lifetime begins with a single goal or vision that you commit to act on- one step at a time” (Orlick, 2008).

Det kan være personlig, det kan være mål du vil oppnå i bedriftsmøter og det kan være mål du har satt deg i en idrettssammenheng. Forsking viser at ved bevissthet rundt målene dine, så øker muligheten for å oppnå målene med opptil 30 % ved å skrive de ned. Det er også vist seg at mål kan ha negativ effekt, enten fordi målene ikke ble nådd eller at det tok for lang tid. Når skal du sette deg mål er det mest hensiktsmessig og fokusere på forhold ved din prestasjon som du selv har kontroll over.

Vi skiller mellom:

Drømmemål – Et nesten uoppnåelig mål som du knapt tørr å si offentlig. For eksempel at du skal bli verdensmester i 100 meter sprint. Dette målet kan være mange år frem i tid, uten noe bestemt tidsperspektiv. Disse målene skaper gjerne en indre driv, noe som gjør noe med deg.

Langsiktig mål – Et mer realistisk, men fortsatt ambisiøst mål om hva du ønsker å oppnå i løpet av en bestemt tidsperiode. Ofte er det naturlig å sette mål 1-2 år frem i tid. Målene skal hjelpe deg å strukturere langsiktige planer og motivere.

Kortsiktige mål – Realistisk mål om hva du tror du kan klare i løpet av relativt kort tid dersom du jobber hardt og målrettet. Kortsiktige mål bør settes ofte og forløpende basert på erfaring.

S-M-A-R-T-E mål

Når du ønsker et velutviklet verktøy for å nå målene dine kan du bruke ordet SMARTE. Smarte mål gir resultater og er smarte. Det er enklere å holde motivasjonen oppe når du har noe konkret å trene mot. 

Motivasjon og målsetting går ofte “hånd i hånd”. Ved å mestre mål bygges selvtillit, dermed vil motivasjonen fortsette å øke. Har du noen gang opplevd å virkelig klare noe og lykkes med det?

Det er den følelsen som heter mestring, og mestring gir selvtillit.

For at du skal forplikte deg fullt og helt til et mål, må du finne ut om det er viktig for deg. Det er viktig å finne ut om det er viktig for deg eller om det er viktig for noen andre. Dersom målet ikke er meningsfullt for deg, føler du deg ikke forpliktet til det.

Gould (2005) har utarbeidet modellen SMARTE for utarbeiding av effektive mål.


 

Spesifikke

Entydig angivelse av forventet resultat. Det kan være å løpe en distanse, redusere vekt eller sykle et ritt. Uansett må det være spesifikk.

Målbare

Er målene målbare, konkrete og kvantifisert?

Aktive

Hvilke aktive handlinger gjør du for å komme dit?

Realistiske

Oppnåelig i forhold til andre oppgaver. Tenk på hva som er ditt utgangspunkt og hva som er realistisk i forhold til deg. 

Tid

Tidsbestemt, angi når et resultat skal være nådd. Det hjelper å ha delmål underveis.

Evaluerbart

Evaluere hvor vi er i prosessen.

Målene må settes i henhold til alder, utviklingstrinn, tillit, evne og motivasjon for den enkelte. Forskjellen mellom en drøm og et mål, er at et mål har en detaljert handlingsplan og en tidsfrist!

Vi skiller også mellom:

 

Resultatmål = For eksempel å bli Norges beste crossfit utøver.

Sluttprodukt, avhengig av flere momenter. Fokus er hovedsakelig resultatet. Men husk at resultatmål ligger utenfor din kontroll. Dette er for eksempel at du ikke vet hvor gode dine motstandere er, og hvilken pallplassering man ender på. Om du prøver å skape kontroll over faktorer du ikke kan påvirke, kan det oppstå angst og mye frustrasjon.

 

Prestasjonsmål = Personlig. Avhengig av innsats underveis.

Fokus på egen prestasjon. Ideelt for utvikling! Lett å sammenligne og kartlegge fremskritt. Mer informativ for personlig utvikling. Gjør det vanskeligere å skylde på andre. (f.eks. trenere, gener, mangel på tid osv. Det å kunne bevise for deg selv hva du kan prestere uavhengig av andre.

 

Prosessmål = Fokus som avhenger av en selv.

Fokus på de ”små” tingene. Som for eksempel å trene to ganger denne uka. Ved å sette prosessmål utvikler du selvtillit, reduserer stress, og hjelper deg å holde fokus på det som skal gjøres.  Prosessmål handler om utførelse av en arbeidsoppgave. Resultatmålet bestemmer kriteriet for de prosessmålene du setter opp.

Hva er motivasjon?

Hva kjennetegner motivasjon? Motivasjon kjennetegnes ofte av høy innsats, utholdenhet, engasjement, vilje, tro og entusiasme. Motivasjon er trenbart og kan endre seg underveis i en prosess. Den mest benyttede strategien for å arbeide med motivasjon i praksis er ved hjelp av målsettinger. 

Forskere har gått mer og mer bort i fra indre og ytre motivasjon for heller å fokusere på mestringsorientering og prestasjonsorientering. De som er mestringsorientert vil stille seg spørsmål som «hva vil jeg lære». På den andre siden vil de som er prestasjonsorienterte spørre seg, «kan jeg klare det like godt som andre». Motivasjonen påvirkes av om vi setter oss spesifikke mål, generelle mål, delmål, langtidsmål eller korttidsmål.

Vi mennesker er ulike, vi har de samme behovene i oss, men vi reagerer på forskjellige måter. Vi er alle ulike og det skaper at hver og en av oss er unike. Alle er ikke ment å bli best, rikest eller mest trent. Alle er ikke ment for å teste grenser og være utenfor komfortsonen. Vi har ulike mål her i livet, og slik skal det være.

Vi kan jobbe med det vi selv kan kontrollere, oss selv. Så hvem kan motivere deg? Jo deg! Du må ønske ting fordi det gir deg mening og verdi. Man kan selvfølgelig hente inspirasjon fra andre kilder. Men den eneste vi virkelig kan motivere er oss selv. Det er altså her jobben begynner: med deg selv.

 

Fem viktige ting ved motivasjon:

  • Behovet for beslutninger, eierskap og innflytelse
  • Behovet for bekreftelser
  • Behovet for å bety noe
  • Behovet for relasjoner og tilhørighet  
  • Behovet for å beherske

Dette er medfødte psykologiske behov for å være med å bestemme hva man skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og med hvem. Når disse behovene er tilfredsstilt, er resultatet ekte, indre motivasjon. Denne formen for motivasjon gir blant annet en opplevelse av «flyt» og gir et klart bilde på hvorfor man er engasjert. Husk at motivasjonen er ikke konstant, den er i endring likt som livene våres.

Man vet at motiverte mennesker jobber mer målrettet, mer effektivt, mer helhjertet, og med mer initiativ.

Hva er dine mål og motivasjonskilder? 

Vil du trene med Carina, ta kontakt  her


 

Litteratur:

Pensgaard, A. M og Hollingen, E. 2006. Idrettens mentale treningslære (2.utg). Oslo:

Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hardy, Jones & Gould, 1996. Understanding psychological preparation for sport.

Orlick, Terry, 2000. In pursuit of excellence.

Gould, D 2005.Goalsetting for peak performance.Palo Alto CA: Mayfield Publishing Company.

Vealey, R., & Greenleaf, C. 2006. Seeing is believing. CA: Mayfield Publishing.

Vinn 1År Gratis Trening

Få ferske artikler hver mandag!

Relaterte artikler


Tilbake